POLITYKA DOTYCZĄCA PRYWATNOŚCI
ORAZ  WYKORZYSTANIA PLIKÓW COOKIES
RODO

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje na temat zasad gromadzenia, przetwarzania , wykorzystywania, celu i dostępu danych osobowych pozyskanych od Użytkowników przez FABRYKA DRUKU Krystyna Krupińska, ul. Rolnicza 10, 98-100 Łask, NIP: 7691028593, za pośrednictwem strony internetowej, działającej pod adresem www.fabryka-druku.com

Polityka prywatności zawiera obowiązujące w Serwisie zasady zbierania i wykorzystywania danych o Użytkownikach.
Jako właściciel strony dokładamy wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny bądź korzystania z naszych usług.

 

 

§1
DEFINICJE

 1. Administrator – FABRYKA DRUKU Krystyna Krupińska, ul. Rolnicza 10, 98-100 Łask, NIP: 7691028593
 2. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
 3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
 4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 5. Strona internetowa/Witryna/Serwis – strona www prowadzony przez Administratora pod adresem fabryka-druku.com
 6. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.
 7.  Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 8. Cookies Własne – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 9. Fabryka druku – skrót pełnej nazwy firmy FABRYKA DRUKU Krystyna Krupińska, ul. Rolnicza 10, 98-100 Łask, NIP: 7691028593

 

§2
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza Polityka Prywatności ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla Użytkowników.
 2. Firma Fabryka Druku przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) oraz krajowymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.
 3. Dane jakie otrzymujemy są danymi wynikającymi w związku z Państwa korzystaniem z naszej witryny/usług, a także w innych przypadkach kontaktu z Fabryką druku z powodu występujących promocji, konkursów, zapytań ofertowych/usługowych czy też innych, które są wynikiem Państwa działania poprzez obecny formularz kontaktu na stronie czy też inną funkcję kontaktu widniejącą na naszej stronie internetowej.
 4. Firma “Fabryka Druku” dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zagwarantowania bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych oraz zgodności przetwarzania z obowiązującym prawem. Fabryka druku zapewnia, że zbieranie danych jest dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu zniekształceniu, przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Zebrane dane są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania czy też realizacji ustalonej/świadczonej usługi.
 5. Administrator danych osobowych zastrzega sobie możliwość zmiany Polityki prywatności i plików Cookies. Zmiany wchodzą w życie w dniu ich opublikowania na stronie internetowej i znajdują zastosowanie do wszystkich czynności prawnych lub zdarzeń, jakie będą miały miejsce od chwili ich opublikowania do czasu kolejnej zmiany Polityki prywatności i plików Cookies.
 6. Przetwarzanie, w rozumieniu Polityki Prywatności oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na Danych Osobowych lub zestawach Danych Osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie.

 

§3
Kto jest Administratorem Twoich danych?

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest FABRYKA DRUKU Krystyna Krupińska, ul. Rolnicza 10, 98-100 Łask, NIP: 7691028593 (dalej „Fabryka druku” lub „Administrator”). Polityka Prywatności określa zasady prywatności i przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisu w oparciu o przepisy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

§4
Cel przetwarzania danych osobowych

 1. Cel przetwarzanych przez Administratora danych wynika ze zgody Użytkownika lub przepisów prawa oraz doprecyzowywania działań podejmowanych przez Użytkownika na stronie internetowej lub w ramach innych kanałów komunikacji z Użytkownikiem.
 2. Celem przetwarzania danych osobowych poprzez użycie widniejącego formularza kontaktu jest zawarcie wzajemnego kontaktu pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem w ramach zapytania dotyczącego oferowanych usług. W niniejszych przypadkach podstawą przetwarzania Państwa danych jest ich niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia niezbędnych działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 b RODO). W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi przepisami, podstawą przetwarzania danych będzie również, ich niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na firmie “Fabryka druku”(art. 6 ust. 1 c RODO), a w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji, udostępnienie danych organom państwowym w granicach i na podstawie przepisów prawa np. dla celów podatkowych i rachunkowych.
  a) Dane Osobowe przetwarzane są przez Administratora w Serwisie w celu umożliwienia korzystania z funkcjonalności Serwisu, w tym automatycznie podczas korzystania z Serwisu.
  b) zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży lub Rezerwacji, lub podjęcie działań na żądanie Klienta przed jej zawarciem (Twoje dane osobowe są nam potrzebne do realizacji określonej usługi widniejącej na stronie fabryka-druku.com i wykonania zawartej później umowy – w szczególności potwierdzenia złożenia oraz zarezerwowania lub rozpoczęcia wykonywania danej usługi, jak również w razie potrzeby skontaktowania się z w sprawie określonej usługi/sprzedaży danego towaru);
  c) przyjmowanie i rozpatrywanie za pomocą dalszego kontaktu mailowego reklamacji/zwrotów/wymiany, wysyłki powiadomień o statusie dostawy/realizacji zamówienia lub problemów dot. dostawy produktów dla celów wykonania usługi, której Państwo są stroną. Przetwarzanie danych może występować także przed zawarciem umowy, w tym: telefoniczna sprzedaż towarów/realizacji zamówień lub usług, serwis posprzedażny,
  d) przeprowadzenie konkursu, w szczególności wyłonienie zwycięzców konkursu oraz realizacja nagród powiązanych z funkcjonowaniem działalności strony fabryka-druku.com
  e) prezentowanie reklam, ofert lub promocji (rabatów) dot. produktów lub usług widniejących na fabryka-druku.com, przeznaczonych dla wszystkich odbiorców, w szczególności w celu realizacji usług drogą elektroniczną np. newsletter, obsługa różnych zgłoszeń, a także bieżący kontakt z Państwem;
  f) dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, również osób trzecich
  g) wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów, np. podatkowych i rachunkowych, zwłaszcza w przypadku umów odpłatnych;
  h) prowadzenie korespondencji z Klientami, w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości Klientów.
  i) w celu publikacji Treści.

§5
Polityka prywatności dotycząca ciasteczek i ich celu

 1. Niniejsza Polityka dotycząca Cookies (Ciasteczek) odnosi się do plików cookies i innych podobnych technologii. Przez używanie niniejszej strony fabryka-druku.com wyrażasz zgodę na używanie plików Cookies i innych podobnych technologii zgodnie z tą Polityką Cookies.
 2. Strona internetowa zbiera w sposób automatyczny dane zawarte w plikach Cookies (tzw. ciasteczkach) w celu przetwarzania i przechowywania informacji dotyczących korzystania przez Użytkowników z Serwisu. Pliki Cookie to mały plik tekstowy, który jest zapisywany na dysku Twojego komputera lub urządzenia mobilnego, a następnie, podczas kolejnych wizyt, pobierany z niego.
 3. Pliki Cookies mogą być stosowane i wykorzystywane jako pliki społecznościowe, reklamowe, funkcjonalne, statyczne, bezpieczeństwa transakcji, niezbędne do prawidłowego działania serwisu, stałe, własne, zewnętrzne lub sesyjne.
 4. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
  a) Konfiguracji serwisu
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  • rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
  • zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik;
  • zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści;
  • rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
  b) Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie
  • utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
  • optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
  c) Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.
  d) Zapamiętania lokalizacji użytkownika
  • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
  e) Analiz i badań oraz audytu oglądalności
  • tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
  f) Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu
 5. Google Tag Manager to narzędzie analityczne dostarczane przez Google, Inc.. Zbierane dane osobowe: ciasteczka i dane użytkowania. Miejsce przetwarzania : USA –  Polityka Prywatności
  Administrator usługi wykorzystuje oraz może wykorzystywać zgodnie z rozwojem serwisu Cookies Zewnętrzne. Dla pełnej optymalizacji obsługi Użytkownika podczas korzystania z naszego serwisu mogą występować zewnętrzne pliki Cookies prowadzących/świadczących dla nas usługę marketingową w celu prezentowania reklam które odpowiadają dalszej aktywności użytkownika online.
  a) Analiza:
  Usługi określone w tej sekcji pozwalają właścicielowi na monitorowanie i analizowanie ruchu na stronie i mogą zostać wykorzystane do śledzenia zachowania użytkownika.
  Google Analytics to usługa analityczna dostarczana przez Google Inc. (“Google”). Google używa zebranych danych do śledzenia i analizowania sposobów korzystania z tej strony, aby przygotować raporty na temat aktywności na niej i podzielić się nimi z innymi usługami Google. Google może używać zebranych danych do personalizowania i kontekstualizacji reklam w swojej własnej sieci reklamowej. Zbierane dane osobowe: ciasteczka i dane użytkowania. Miejsce przetwarzania : USA – Polityka Prywatności
  Jeśli chcesz zapobiec rejestrowaniu danych przez pliki cookies jak również ich dalszemu przetwarzaniu. W tym przypadku możesz pobrać wtyczkę umożliwiającą blokowanie tego rozwiązania: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
  Możesz dezaktywować cookies wykorzystywane do remarketingu w ramach ustawień swojego konta Google: https://adssettings.google.com.
 6. Logi serwera – Korzystanie oraz poruszanie się na stronie fabryka-druku.com, wiąże się z generowaniem i przesyłaniem zapytań do serwera, na którym jest przechowywana strona. Każde wygenerowane zapytanie na stronie jest  skierowane do serwera i zapisywane w logach serwera. “Logi” obejmują m.in.: adres IP, datę/czas serwera, informacje o przeglądarce z której korzystasz, a także systemie operacyjnym. Logi są zapisywane i przechowywane na serwerze. Dane jakie zostają zapisane w żaden sposób nie mogą pozwolić na zweryfikowanie czy też skojarzenie określonej osoby w celu jej identyfikacji, namierzenia, czy też dalszego ogólnego określenia. Logi serwera stanowią dane pomocnicze, służące do administrowania/zarządzania stroną. Zawartość Logów nie jest nikomu przekazywana, ujawniana ani udostępniana poza osobą/osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

§6
Możliwość określania warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

 

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 2. Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików Cookies:
  Przeglądarka Internet Explorer
  Przeglądarka Mozilla FireFox

  Przeglądarka Chrome
  Przeglądarka Safari
  Przeglądarka Opera
  Przeglądarka Windows Phone

 3. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 4. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu, dlatego zaleca się sprawdzenie dalszego poprawnego działania serwisu. W sytuacji występowania błędów w procesie ładowania serwisu bądź innych niekorzystnych/ograniczających korzystanie z serwisu – należy przywrócić domyślne ustawienia dla plików Cookies w swojej przeglądarce

 

§7
Zakres przetwarzania danych osobowych

 1. Zakres przetwarzanych przez Administratora danych osobowych wynika z dalszej zgody Użytkownika lub przepisów prawa dla doprecyzowywania działań podejmowanych przez Użytkownika na stronie internetowej fabryka-druku.com lub w ramach innych kanałów komunikacji z Użytkownikiem.
  W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika. Korzystający z serwisu Użytkownicy pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują by podać nam swoje dane. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Fabrykę druku wykorzystywane w celach technicznych, wynikających z oprogramowania strony www. Adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Wysłanie zapytania poprzez formularz kontaktu na stronie fabryka-druku.com wymaga wypełnienia określonych kolumn, w których należy podać informacje umożliwiające kontakt mailowy i ew. kontakt telefoniczny. Informacje podane w formularzu są przez nas wykorzystywane do niezbędnych kontaktów z naszymi klientami dla realizacji określonych usług ustalanych dalej wzajemnie.
 2. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. III poniżej jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę Usług lub zawarcia Umowy Sprzedaży, zaś ich niepodanie uniemożliwiać będzie zawarcie danej umowy.
 3. Możliwy zakres przetwarzanych danych osobistych w takcie:
  Realizowanego zamówienia usługi – imię i nazwisko/nazwa firmy, NIP, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, adres IP, pliki Cookies lub inne dane podane przez Usługodawcę w Serwisie lub w trakcie kontaktu z Klientem dla celu realizacji usługi/zlecenia;
  Wypełniania zobowiązań Usługodawcy – w szczególności reklamacyjnych dotyczących zawartych w Serwisie lub za pośrednictwem Serwisu umów oraz funkcjonowania Serwisu: imię, nazwisko, nazwa firmy, e-mail, telefon, adres, (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), NIP, adres IP, pliki Cookies, nr rachunku bankowego;
  Dla przygotowania bądź dopasowania określonej usługi czy też jej specyfiki realizacji, mogą zostać przetworzone niniejsze dane takie jak: imię, nazwisko, PESEL, płeć, data urodzenia/wiek, stan cywilny, e-mail, telefon, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres IP, pliki Cookies;
  W celu publikacji Treści – przetwarzane są następujące Dane Osobowe: imię, nazwisko, e-mail, nick, adres IP, pliki Cookies.
  W celu obsługi płatności – przetwarzane mogą być m.in. dane takie jak: imię, nazwisko, adres (ulica, nr budynku i mieszkania, miejscowość, kod pocztowy), nr konta bankowego, nr karty płatniczej lub kredytowej, nazwisko posiadacza kart płatniczej i kredytowej, adres IP, pliki Cookies.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące dalszego przetwarzania danych poprzez kontakt z użytkownikiem:
  a) Formularz kontaktowy (Aplikacja wewnętrzna serwisu) – poprzez wypełnienie formularza kontaktowego, użytkownik upoważnia tę aplikacja do używania tych danych do odpowiedzi na wnioski o udzielenie informacji, cytowania lub innego rodzaju działania wskazanego w nagłówku formularza. Formularz kontaktu w zależności od miejsca swojej lokalizacji zbiera dane osobowe, którymi są: Imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu, adres korespondencji, województwo, kod pocztowy, bądź inne dane wyboru opracowane jako „pola wyboru” dla sprecyzowania tematu kontaktu.
  b) Lista mailingowa lub newsletter – z momentem zarejestrowania do listy mailingowej lub newslettera adres e-mail użytkownika zostanie dodany do listy kontaktów z tymi, którzy mogą otrzymywać wiadomości e-mail dotyczące tej aplikacji zawierające informacje o charakterze komercyjnym lub promocyjnym. Twój adres e-mail może zostać dodany do listy także w rezultacie zapisania się do aplikacji lub po dokonaniu zakupu. Zbierane dane osobowe: adres e-mail, imię, nazwisko, numer telefonu, województwo, kod pocztowy
  c) Kontakt telefoniczny – z użytkownikami, którzy podadzą swój numer telefonu, możemy się skontaktować w celach reklamowych lub promocyjnych związanych z aplikacją występującą w serwisie, a także w celu udzielenia pomocy z zamówieniem. Zbierane dane osobowe: numer telefonu.

§8
Podstawa prawna przetwarzania Danych Osobowych

 

 1. Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych są:
  a) zgoda osoby, której Dane Osobowe dotyczą ich dalszego przetwarzania;
  b) niezbędność do wykonania umów/usług zawieranych za pośrednictwem Serwisu www.fabryka-druku.com;
  c) niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Usługodawcy;
  d) dane osobowe dotyczące dzieci są przetwarzane wyłącznie jeśli dziecko ukończyło 16 lat, czy też zgodnie z obowiązującym prawem.

§9
Okres przetwarzania Danych Osobowych

 1. Dane osobowe przechowujemy w celu realizowanej aktualnie usługi czy też na drodze kontynuowanej współpracy w zakresie oferowanych przez nas usług. Po zakończeniu współpracy, czy też danego okresu reklamacyjnego/gwarancyjnego, dane zostają usunięte. Jako użytkownik zawsze możesz poprosić administratora o zawieszenie lub usunięcie danych.
 2. Jeżeli przetwarzanie Danych Osobowych jest uzależnione od zgody Klienta, Dane Osobowe mogą być przetwarzane dopóki nie zostanie ona cofnięta.
 3. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
 4. Dane osobowe Użytkowników odwiedzających stronę fabryka-druku.com, przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na ich urządzeniach plików Cookies. Szczegóły dotyczące sposobu korzystania przez nas z plików Cookies są zawarte w niniejszej Polityce Prywatności.
 5. Dane figurujące na dokumentach księgowych przechowywane będą zgodnie z prawem skarbowym, przez okres 5 lat.
 6. Dane Osobowe możemy przechowywać dłużej na wypadek, gdyby Klient miał wobec Administratora jakiekolwiek roszczenia, w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora, bądź w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami osób trzecich, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

 

§10
Dobrowolność podania Danych Osobowych

 1.  Podanie Danych Osobowych przez Klienta w Serwisie internetowym jest dobrowolne, jednak jest konieczne do skorzystania z określonych funkcjonalności strony www.fabryka-druku.com oraz realizacji Umowy Sprzedaży wynikającej w dalszym kontakcie pomiędzy Klientem, a Usługodawcą. W innym przypadku brak podania wymaganych danych w określonym miejscu serwisu może skutkować brakiem możliwości zawarcia Umowy Sprzedaży czy też dalszej realizacji usługi.
 2. Odmowa wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych podawanych w celu marketingowym, reklamowym lub promocyjnym może uniemożliwić użytkownikowi dostęp do specjalnych ofert, promocji i informacji o produktach prezentowanych przez stronę fabryka-druku.com.

§11
Profilowanie Danych Osobowych

 1. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. Profilowanie danych osobowych przez firmę “Fabryka Druku” polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji czy też zainteresowań, bądź określenia specyfiki usług w sposób taki, aby zapewnić jak najwyższą jakość obsługi z dopasowaniem końcowej realizacji zamówionej usługi.
 2.  Masz prawo do wniesienia w każdej chwili sprzeciwu na profilowanie.
 3. Rezygnacja z otrzymywania wiadomości e-mail oraz otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących naszych produktów będzie dla nas oznaczać Twój sprzeciw na przetwarzanie Twoich danych osobowych, w tym profilowanie w tych celach. Podstawa prawna: art. 21 RODO

 

§12
Ochrona Twoich Danych Osobowych

 1. Dane osobowe przekazywane nam przez Ciebie są przetwarzane przez: FABRYKA DRUKU Krystyna Krupińska, ul. Rolnicza 10, 98-100 Łask, NIP: 7691028593.
 2. Powierzone nam dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu jak i zakresie opisanym w §4 oraz §5.
 3. Powierzone nam przez Ciebie dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:
  • Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.),
  • Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)
  • rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).
 4. Aby zwiększyć ochronę danych osobowych zalecamy, aby podczas korzystania ze strony fabryka-druku.com bądź innych Serwisów internetowych :
  • wprowadzić login oraz silne hasło, które nie będzie proste do odgadnięcia, czy też znane przez osoby bliskie/trzecie.
  • zachować ostrożność i dochować tajemnicy swoich danych logowania czy też danych osobowych, które mogą być wykorzystywane w naszym serwisie, a nie powinny trafić w dalsze niepowołane ręce poza obszar wykonywanych działań własnej przeglądarki internetowej.
  • zawsze „wylogować się” z serwisu, nie pozostawiając otwartego konta dostępu do serwisu podczas, gdy powstanie potrzeba nagłego wyjścia z pokoju, mieszkania na dłuższy okres czasu, co może wpłynąć na ryzyko przechwycenia danych przez osoby trzeba z własnego otoczenia.
  • wskazane jest posiadanie i używanie programów antywirusowych, które dodatkowo zabezpieczą korzystanie ze swojego urządzenia w otoczeniu niezabezpieczonych sieci Wi-Fi dostępnych w miejscach publicznych.
  • wprowadzić dodatkowe rozwiązania zewnętrzne, jako instalacja wtyczki w przeglądarce. Czasem serwisy mogą posiadać dodatkowe skrypty śledzące wynikająca z dalszych funkcjonalności Serwisu, w tym przypadku można zastosować wtyczkę „Ghostery” lub innych podobnych, celem wyłączenia skryptów śledzących ruch Użytkownika na serwisie
 5. Nasz cel to zapewnienie Użytkownikom serwisu ochrony prywatności. Ochrona danych to kwestia zaufania budującego długofalowe relacje z korzyścią dla każdej ze stron. Aby każdy Użytkownik naszego serwisu czuł się bezpiecznie, przy przetwarzaniu danych osobowych ściśle przestrzegamy krajowych przepisów o tym zakresie, a w związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dokładamy wszelkich starań aby sprostać wszystkim wymaganiom wynikającym wprost z ww. rozporządzenia.
 6. Bezpieczeństwo danych osobowych leży także po stronie korzystającego z serwisu. Dlatego prosimy, aby także wedle własnego postępowania i uznania przestrzegać określonych wskazówek oraz być świadomym podejmowanych działań na tle udostępniania zgód i dalszych zapytań kontaktowych. Zawsze istnieje możliwość skontaktowania się z nami poprzez zakładkę „KONTAKT”, w celu dopytania jakie dane są potrzebne czy też jakie dane będą przetwarzane w celu dokonania zamówienia/realizacji usługi.

§13
Bezpieczeństwo realizowanych usług

 1. Proces płatności za wykonywane/świadczone usługi odbywa się poprzez dokument księgowy jakim jest faktura VAT. Dokument taki jest przesyłany do Państwa na wskazany adres e-mail, poprzez który jest prowadzona korespondencja zamówienia usługi. Na dokumencie widnieją wszystkie niezbędne dane do finalizacji procesu realizowanej usługi.

§14
Informacje o przekazywaniu danych w formularzach

 1. Serwis zbiera wyłącznie dane dobrowolnie podane przez Użytkownika.
 2. Dane podczas rejestracji w serwisie czy też w określonych formularzach w których pojawiają się okna do wypełnienia z danymi osobowymi, nie są udostępniane podmiotom trzecim bez wyraźnej zgody Użytkownika.
 3. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – np. serwisów obsługujących płatności czy też w celu realizacji wysyłki kurierskiej/pocztowej na prawnym dokumencie/etykiecie nadania pocztowego/kurierskiego lub też innych podmiotów, z którymi Administrator Serwisu w tym zakresie współpracuje.
 4. Strona fabryka-druku.com może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 5. Udostępnienie przez użytkownika identyfikującego go adresu e-mail będzie uznawane jako zamówienie informacji handlowej zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

§15
Twoje prawa w związku z przekazywaniem danych osobowych

 1. Zapewniamy realizację wszystkich Twoich uprawnień omówionych poniżej. Możesz realizować swoje prawa zgłaszając swoje żądania na adres biuro@fabryka-druku.com.
 2. Osobom, których dane dotyczą przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  a) Prawo wycofania/cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Masz prawo do cofnięcia każdej zgody, której udzieliłeś w procesie nawiązanego kontaktu. Wycofanie zgody nie generuje żadnych konsekwencji prawnych, może za to wpłynąć na dalsze korzystanie z usług serwisu mających na celu prawidłowe funkcjonowanie strony, realizacja zgłoszenia kontaktowego czy też realizacji usługi poprzez kontakt mailowy, którą można świadczyć jedynie za zgodą – Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO
  b) Prawo dostępu do danych osobowych. Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe. Jeśli tak jest masz prawo, aby uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, uzyskać informacje o celach ich przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, a także o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych osobowych lub kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO i o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską.
  Zawsze masz prawo do wniesienia prośby, aby uzyskać kopię swoich danych osobowych. Podstawa prawna: art. 15 RODO
  c) Prawo żądania sprostowania danych osobowych. Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Zawsze możesz żądać, abyśmy zrobili to za Ciebie wedle Twojej zgody oraz merytorycznej potrzeby ich uzupełnienia, modyfikacji, która może np. wpłynąć na zmianę danych widniejących na fakturze, typu NIP, nowa nazwa firmy itp.
  Podstawa prawna: art. 16 RODO
  d) Prawo żądania usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”)
  Masz prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Żądanie usunięcia wszystkich danych osobowych będziemy traktować jako żądanie usunięcia danych mogących występować w programie do wystawiania faktur, historii odbytej korespondencji czy też innej formie źródła w której występują Twoje dane. Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, historię zakupów/faktur, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług.
  Podstawa prawna: art. 17 RODO
  e) Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Zawsze masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych na naszym serwisie. Zgłoszenie takiego żądania może uniemożliwić Ci korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Nie będziemy też do Ciebie wysłać żadnych komunikatów, w tym marketingowych, handlowych, promocyjnych itp.
  Podstawa prawna: art. 18 RODO
  f) Prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich Danych Osobowych, cofnąć zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych w jednym lub większej liczbie celów na jaki była udzielona, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo przeniesienia swoich Danych Osobowych. Rezygnacja z otrzymywania rekomendowanych wydarzeń w formie wiadomości e-mail, jak również rezygnacja z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących naszych produktów lub usług, będzie dla nas oznaczać Twój sprzeciw na przetwarzanie Twoich danych osobowych, w tym profilowanie w tych celach.
  Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw.
  Podstawa prawna: art. 21 RODO
  g) Prawo do przenoszenia danych osobowych. Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie administratora danych osobowych, np. do innego operatora serwisu. Możesz również żądać, byśmy to my przesłali bezpośredni dane do innego administratora, o ile będzie to technicznie możliwe. Dane osobowe będą wysyłane poprzez plik tekstowy w którym mogą zostać ujęte wszystkie otrzymane/przechowywane dane, które są/były określone dla wykonania danej usługi.
  Podstawa prawna: art. 20 RODO
  h) Prawo wycofania zgody, w każdym zakresie w jakim są przetwarzane Twoje Dane Osobowe na podstawie wyrażonej wcześniej zgody, istnieje prawo jej wycofania.
  i) Prawo wniesienia skargi, zapytań, wniosków do organu. Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień. Jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci na mocy RODO zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 3. W jakim czasie spełniamy Twoje żądanie?
  Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występujesz do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania w ciągu 14 dni, spełnimy je w ciągu 60 dni, informując Cię uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.
  Ze względów technicznych, potrzebujemy zawsze 72h na dokonanie aktualizacji wybranych przez Ciebie ustawień w naszych systemach. Dlatego może się zdarzyć, że otrzymasz od nas w trakcie aktualizacji systemów wiadomość e-mail, z której otrzymywania zrezygnowałeś.

§16
Czy Twoje dane są udostępnianie innym podmiotom?

 1. W celu zrealizowania zamówienia Twoje dane teleadresowe są udostępniane (powierzane) następującym kategoriom odbiorców:
  Poczcie Polskiej / Firmie kurierskiej / Serwisom – tzw. Brokerom pocztowym –  bowiem bez przekazania tych danych nie będzie możliwe dostarczenie przesyłki z zamówionymi produktami;
  Operatorom płatności – banki i inne instytucje finansowe zarządzające procesem płatniczym;
 2. Organy państwowe – Udostępniamy Twoje dane osobowe, także jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
  Gromadzone dane teleadresowe nie będą przekazywane ani sprzedawane żadnym innym podmiotom czy osobom fizycznym niż wyżej wymienione bądź tym podmiotom na które Państwo nie wyraziliście zgody poprzez uprzedni kontakt, wyjaśniający takie działanie z celem jego potrzeby dalszej realizacji.

§17
Zmiany w Polityce Prywatności

 1. Stosownie do potrzeb zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian i uzupełnień w Polityce Prywatności. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach poinformujemy Cię poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na głównej stronie fabryka-druku.com, a w przypadku istotnych zmian możemy wysłać Ci także odrębne powiadomienia na wskazany przez Ciebie adres e-mail;
 2. Polityka Prywatności nie ogranicza żadnych uprawnień przysługujących Ci zgodnie przepisami prawa.

§18
Odnośniki do innych stron

 1. Serwis internetowy może zawierać odnośniki do innych stron/podstron swojego serwisu czy też jako przekierowanie do serwisu współpracującego z nim. Administrator zachęca by zapoznać się z polityką prywatności każdej ze stron, która jest powiązana ze stroną fabryka-druku.com. Niniejsza Polityka dotyczy tylko wskazanych działań Administratora.

 

§19
Postanowienia końcowe

 1. Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od 10 stycznia 2019 r.
 2. W przypadku zmiany powyższej polityki prywatności, “Fabryka druku” poinformuje Klientów o zaistniałej zmianie poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Polityce Prywatności mają zastosowanie przepisy prawa dotyczące przetwarzania Danych Osobowych, w tym RODO.
 4. Niezapowiedziane Wiadomości –Fabryka druku zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Wiadomości te dotyczyć będą technicznych aspektów funkcjonowania Serwisu (komunikaty techniczne), zmian w regulaminach lub polityce prywatności. Przedmiotowe wiadomości nie będą zawierały informacji handlowych.
 5. Administrator Danych Osobowych nie ponosi odpowiedzialności za treści i praktyki stosowane w zakresie ochrony danych osobowych przez inne strony internetowe, których łącza i adresy internetowe znajdują się na stronach lub w reklamach sklepu strony fabryka-druku.com.
 6. W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, dane Klienta mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 7. Dbając o bezpieczeństwo Klientów wszystkie prywatne dane (przesyłane podczas wzajemnej korespondencji, realizowania usług) są zabezpieczone w tym także bazy danych przed wglądem osób trzecich.
 8. Wszelkie zmiany dotyczące Polityki Prywatności będą publikowane na tej stronie, a o istotnych zmianach będziemy informować w bardziej widoczny sposób (w przypadku niektórych usług włącznie z wysłaniem powiadomienia e-mail informującego o zmianach Polityki prywatności).
 9. Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich przetwarzania, chyba, że dane, których dotyczy powyższe żądanie niezbędne są do świadczenia danej Usługi – wówczas takie oświadczenie będzie równoważne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie Usług.
 10. W przypadku dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności uprzejmie prosimy o kontakt na adres e-mail: biuro@fabryka-druku.com

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies - więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close